Sulu Independence!

classic Classic list List threaded Threaded
18 messages Options
Yaz
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sulu Independence!

Yaz
This post was updated on .
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sulu Independence!

sakih
independence para uno taymanghod
Yaz
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sulu Independence!

Yaz
Ha November 17 2010 ini in United Tausug People iban United Tausug Citizen Magdeclare sin Sulu Independence ha Jolo.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sulu Independence!

Al-azhary
Assalamu alaikom...

manjari mo bro hipasawa katuh bang uno clasi independence yan,uno ta yan maindependence na kita dain pamarinta pilipinas?makawa tana katan in kapatut ta? damikkiyan kulang tuud in panghati ko sin pagsultan yan,in kiyasakupan ko bakas mataud nagclaim sin sultan of sulu,manjari mo bro hipasawa katu bang in mahinang ta sultan?

magsukul
La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah
Yaz
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sulu Independence!

Yaz
Waalaikum Salam

In PagkaIndependence sin Sulu asal awn, timagna' ha tahun 1405 sambil pa masa ini, bang ta aturun ha Legal basis. SOVEREIGNTY is PERMANENT, EXCLUSIVE, COMPREHENSIVE, ABSOLUTE, INDIVISIBLE, INALIENABLE, AND IMPRESCRIPTIBLE.[Isagani I. Cruz, Philippine Political Law, p. 26, citing Laurel v. Misa, 77 Phil. 856.]

Sabab ma'lum ha nusulan in Sulu wala' siya naraug sin Kastila, Milikan, Jipun iban sin Filipino, adapun iyusal sin satru' in tipu akkal hapanglungkupi nila ha manga kanakuraan sin kita timagna' kan Sultan Jamalul Kiram II sambil na pa kaibanan kanakuraan sin kita ha waktu ini. In tanda' niya misan in kanakuraan narupang sin pamarinta adapun in raayat wala narupang, gamman sila na in di' kasawnahan mamunu' hisiyu siyu in satru sumud pa laum hula'. In dagbus sin pangdupang sin satru' liyabay nila ha manga treaties atawa parjanjian. Timagna' in pangdupang nila ha Treaty of Paris, sambil na pa Carpenter Agreement. Adapun hapangdupang ini alhamdulillah awn pupuasan sin bangsa ta labay hapagtali' sin manga parjanjian nasabbut.

In hinangun sin bangsa ta muklas na daing ha lauman sin Pilipinas bukun labay bunu', sa' labay hakapatutan iyuulinan sin bangsa natu' [Kusug barjamaah]. Adapun in kusug ini bukun laung ta tuput hapagtibuuk hadja biyubulian da isab sin manga kapatutan amun mara sin bangsa natu' pa mata taynga sin dunya labi awla pa United Nations iban International Court of Justice.

Awn lima hag sin hambuuk hula mahardika'

1. People
2. Territory
3. Government
4. Sovereignty
5. Recognition

Hapasal ini lanjal kaw mari mamassa ha tiranan sin sara'.

http://united-tausug-citizens-sulu-sultanate.webs.com/historicallegalprimer.htm

In hinangun sin kitaniyu amuna in RESTORATION OF SULU INDEPENDENCE bukun na kita mangayu' Independence, hisangun ta hadja magbalik labay hapagkila sin UN. Pasal in Independence sin Sulu wala naig daing katu'. In tanda' sin hak yari katu' ha waktu in bangsa ta nagpatindug sin panji sin Sultaniyyah sin Sulu ha Jolo, Zamboanga, Siasi, Basilan, Zamboanga City iban Zamboanga Peninsula, way nahinang sin Marines iban kaibanan Parinta. Gamman in Sundalu Milikan sumalut ha panji ta. Bang sila asubuhan mayta' sumalut, in agi nila bang laung na ha History sin hula namu' in Panji siyalutan namu' yan amuna in tagdapu sin hula' ini. Mataud pa manga kajariyan jimatu hapasal sin pagpatindug sin panji yan. Asal ma'lum bang in hambuuk panji sintakun ha babaan sin hambuuk hula' tagapamarinta ha way paglabay baid iban kapatut in kaawnan himinang hadja in pamarinta sin kabayaan nila, biya' na sin bunuun in nagpatindug atawa kan panaugun hadja in panji. In hal ini jimatu ha masa sin MNLF. Kiyasakupan natu' in kapatindugan da sin panji MNLF luwal da ha manga Camp nila, mapuas daing hayan di' sila makapatindug labi luba' ha laum daira. Bihaun in panji sin Sulu yan nakanat ha katilingkal sin Sulu Archipelago, sah wayruun mahinang sin parinta Pilipinas.

In kapatut ta katan asal makawa' ta hadja bang kita mahaldika' na.

Ha di' pa kita makapabutang magbalik sin INdependence yari in manga liyabayan iban sung pa labayan:

1. Nagtipun sin Bangsa Tausug atawa Bangsa Sug (lamud na in katan pihak ha Sulu)
2. Nagpaawn Sulat Lahir (BIRTH CERTIFICATE) in CITIZENSHIP niya bukun FILIPINO sagawa TAUSUG atawa BANGSA SUG
3. Nagtibuuk in Bangsa Tausug duun naka in Sila MNLF, MILF, ABU SAYYAF, Liyuuran sin Kasultanan, labay ha SUMMIT 2009 yaun. Paghuwas sin ini timagna' na nagfunction in COUNCIL OF REGENTS (RUMAH BICARA) bilang magupiksa' sin pamarinta ha wayruun pa Sultan napi'.
4. Magpasaplag sin hinang ini pakahula' hulaan labay hapagpara sulat pa UNITED NATIONS iban sin kaibanan, atawa labay hapagtibaw pa kahula' hulaan biya' sin hinang hi DATU ALBI JULKARNAIN ba'gu ba'gu yan mari pa KUALA LUMPUR dima nagbaymata ha manga katawtaymanghuran mabaya' tumabang ha hal natu' ini.
5. Pagha November 17 2010, hi tilahak ta in ASSERTION OF INDEPENDENCE. Ha waktu ini bukun pa kita FULLY INDEPENDENCE (bang ha pangatud sin dunya) sagawa' makajari na kita magpatindug sin pamarinta ta samantara' ha di' pa kita KILAHUN sin UNITED NATIONS. Bang in UN kimila na katu' ampa ta hikabutang magbalik in kamahardikaan sin hula' ta.  Hapagpatindug sin pamarinta samantara', maghidjatul na kita sin kalalagihan ha laum sin pamarinta biya' na sin magpaawn iskul, kaupis upisan, iban ha masa yan awn na Pilak ta kandi. Hapagparagan ini ubus tana hidjatul in Pagpakila ta pa Dunya.

Insyaallah madawhat natu'!

Ha tungud sin Sultan, bihaun wayruun pa Sultan kikila ta. Subay na matipun in katan bangsa Tausug or Bangsa Sug ampa kitaniyu magpi' sin hinangun Sultan. Adapun in Sultan piun di' siya makajari mangliyu lakad ha sara' baktulun. Di' natu' na balikan in biya' kakahinang sin nakauna.

biya' sin hi DATU LAJAMURA' ha masa ini liyupus niya in pagpi' kaniya sultan sin nakalabay tahun ha supaya hadja kadihilan lawang in pagsalassay sin pagpi' hinangun sultan ha hula'.

In kalagihan sin kitaniyu bihaun, MIG DAING HA FILIPINO KUMAWA' SULAT LAHIL SIN BANGSA TAUSUG or BANGSA SUG.

Magsukul..tubtub di naa. Pagmaapan dakuman bang bukun masawa sabab wayruun na edit in kiyasamabg namu' di.


Magmaap in Sulu Assertion of Independence bukun ha March May atawa September sagawa ha November..
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sulu Independence!

muhazias
In reply to this post by Yaz
YAZ! bangga aku kaymu iban sin utc buat malaingkan in mapatut hitapuk subay tuud hi tapuk kerana ini akan merencatkan perjalanan yang dirancang.Bukun utc amuna in umno sumaguah kumawah in utc padduman iban pamintangan dayin ha sejarah umno.makahati kau bukun hadja kita in nagbassa ini hangkanna subayra isab pagsalig-saligun.hehehe...........bang mayan kau mahinang......?.....sin sulu.hehehehe....
Yaz
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sulu Independence!

Yaz
Magsukul ha patumtum iban comment mu..bang nila yan mulahun wayra mahinang ta..magayad na hadja..
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sulu Independence!

Azbuz Zanab
Bunnal in katan himumungan sin pagnganan Yaz yan. We do not beg for independence. We're always independent. Amu sadja, for one reason or another, wala natuh na-exercise fully in pagka-independent sin hulah natuh. When we re-exercise our independence, inshaAllah, many opportunities will surface. Jobs will be at the offing for qualified and competent individuals. Our "gagandilans" may have the chance to join the 'Lupah Sug Royal Armed Forces'. Others who are known to be 'misan pagsangkapan in bulih' and 'bunot basa' may join other departments like Royal Police, Royal Marines, Royal Secret Service, Royal Intelligence & Detective Unit, Royal Elite Commandos, etc. Anyway, dih na ako tanto magpahaba sin bissara. First, there is a need to educate our people on administrative governance. Revolution and bureaucracy are two different animals. There were many good revolutionaries but they failed in administrative management. We hope makabisita di kamu amun pagnganan Atty Jawjan Sibulan supaya makag-discuss marayaw in parhimpunan namu iban siya.
Yaz
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sulu Independence!

Yaz
Magsukul hapanukuhi mu Azbuz Zanab. Insya'Allah magtulung tabang kitaniyu tungud hapagparagbus sin kalimayahan dihil katu' sin Mahasutci Allah. Welcome kamu manga katawtaymanghuran tumaud sin parakala' ini karna' bang manga ibarat kappal mataud pa kalagihan krews ha supaya maparagan marayaw in kappal pasinjil ini. Yazir rajim da in profile ha facebook kalu bayaan kaw duma magkila kila iban kami misan dakuman ha net. Salam duwaa kaymu iban pa manga panaiban mu. Please inform us through email pasal sin location iban organization niyu..parahan hadja mari aabdurajim@gmail.com

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pagpasawa: In Sulu bukun pa siya Fully Independent sabab in De Facto yadtu pa iyuulinan sin Pilipinas. Adapun in Sovereignty sin hula' ta Sulu wala' da naig daing katu' hakatibuukan niya. Sabab in De facto yadtu ha Pilipinas pasal sin sila in nagkakawasa sin pagpolitik, adapun in De Jure masi iyuulinan sin tau Sulu in tanda' niya yan Panji piyatitindug ha Sulu sagawa' way mahinang sin parinta Pilipinas. Makabalik in De facto subay awn recognition daing ha UN.

Please share bang kulang pa in sawa sin hal yan.

Magsukul
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sulu Independence!

Azbuz Zanab
Salamun 'alaykum!
Another thing is we must also educate our people (Tau sin Sug/Tausug) regarding history of Sulu & Mindanao. The straightforward history, of course, id est, no prejudice & devoid of superficiliaty and/or superiority. Sabab in history natuh ini biyah hambuuk da tao in magkasabbut, hambuuk tao da in liyalaggo. A history that will acknowledge shortcomings & embrace facts, truths, justice & equity. Dumihil kita summary...Bukun pa ini detailed.
Sambat sin mga maas-maas, in Sug consists only of 2 people: A-A SUK & TAU SUG. (Dih ta na hilamod in mga LANNANG supaya maluhay natu bissarahun in parkala. Hi-parking ta naa isab in Basilan & Palawan). Hisiyo bahah in mga A-A SUK ini? In mga A-A SUK ini amuna in mga BANGINGI (or Sama Bangingi). Laung sin mga sila nakahati ha nusulan, they originated about 300 AD-500 AD (or even earlier). Because of their ferocity they earned the name "THE VIKINGS OF THE SOUTH". (Note: VIKING-VAKANGI-BANGINGI). Simangkah in isug sin mga tao ini ha jaman nakauna, sila naini in mga original magpangayaw pa mga kahulah-hulaan ha way pa gimuwah hi Tausug-Buranon. Magpakaabot pa mga hulah Sina (China), Indonesia, Burma, Siam (Thailand), etc, to forcefully get slaves. In mga Bangingi ini they are of Indo-Aryan/Armenoid/Veddoid/Nordic/Scandinavian blood. In term Bajau (Berjau) yan, British na in nagdihil, product sin kabalig nila ha bahasa melayu, about 1700-1800 ha time nila ha ancient Malaya (now Malaysia). In mga Slaves nakawah sin mga Bangingi dain ha Burma amuna in nahinang mga "Luwaan" (Pala-o) pag-iyanon bihaon, way agama because na-retain nila in Animistic/Traditional beliefs nila. Maingat na sila mag-Sinama sabab they adopted the language of their captors (Bangingi). For several hundreds of years, piyagnakuraan sin Bangingi in Sulu Archipelago. They occupied the islands of Tapul, Pangutaran, Tongkil, Tawi2x, & the coastal parts of Jolo. Of course, everything that has a beginning has an end. The Bangingi Empire, so to speak, met its appointed time. Gradually, their hegemony faded. Sambil nakaratung in Sri Vijayan prince from Palembang-Sumatra (some says from ancient Kedah) hi Jamiun Kulisa (Taman Kelisa) iban asawa niya hi Indira Suga together with some family members & slaves around 800 AD. They occupied the mountainous portions of ancient Jolo, hence, the name "Buranon" (Budanon), hatinia Tao-Bud. In 1001 AD, Maharajah Ikling of the ancient Kingdom of Butuan established trade & business relations w/ ancient Jolo. After his death, this commercial undertaking was continued by his son & royal heir Maharajah Sri Bata Shahja. Royals from other parts of Maharlika (now The Philippines) like ancient Bohol-Siquijor, Sugbu (Cebu),  Laiti (Leyte), ancient Surigao also made business rapports w/ the kingdom of Sulu. This resulted to inter-marriages. Na kitanio na ini in result mga Tuan mga Rayang. Kanda bang kaw nagdadaawa Tausug, hibutang ha mind mo in ikaw aun dugu Sinama. In Samal yan bahgo na. Panglakah-lakah hi Tausug kan Sama in sakaula-ula in siya mataas in bangsa. Na, bukun marayaw dungugun. Subay iistop in pagtawag sin bihan. Subay "SAMA" or "SINAMA".
In Tausug ha bihaon amona in kasampornaan sin katan. Hangkanda mabarakat, maisog, iban marayaw. In Tausug-Buranon in kaawnan niya is Indo-Aryan/Armenoid/Judea-Mesopotamian blood. Per history, in Buranon nag-originate from the areas near ancient Euphrates river (Euphrates-Furatu-Buranon). During the period of diaspora these Euphrates people travelled to faraway places until they reach the ancient Indonesia.
Ganapan tanio man balik, inshaAllah. Bang aun wah imamo, paamoha niyo man. Kalo ma-discuss tanio isab next time misan dakuman tiyoh2x hi Rajah Baguinda, Karimul Makhdum, Sharif Ansaruddin aka Sultan Shariful Hashim Abubakr, etc.
Allaho A'lam bis sawab. Wa Billahi't Tawfiq Wa'l Hidayah
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sulu Independence!

Sulu Nusantara
Administrator
Nice Sharing Azbuz Zanab. Bang makajari butang-butangi katu' reference in manga nusulan nagkasabbut mu ha laum. Duun naka in iyan oral tradition atawa awn book nabassa mu please share it to our readers. Kalagihan in manga nagkasabbut muyan hipasaplag. Insya'Allah pagtabang tabangan natu' unu unu na in kapandayan biyus katu' taniyu sin mahasutci Allah ha paghawun sin Bangsa iban Hula' daing ha laum kaawaman iban kahilu halaan.

Ganapi man taymanghud. Magsukul ha sharing mu.
Sulu Nusantara
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sulu Independence!

hedrie
salam mga tymanghod.. manjari baha aku mga subuh? hcu bahah n sultan ta bunal?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sulu Independence!

Azbuz Zanab
Maraw in pangasubu mu yan Tuan Hedrie. Tagna' bihan dasab in question ko.  Sah nagbassa bassa man aku iban nanainghug-nainghug ha mga sila mapandikal ha Nusulan aun misan dakuman maiyo'-tiyo' facts nakawa' ko kanila. Di' na kita tanto magpahaba sah bihaini:

Ha waktu nag-murtad hi Sultan Alimuddin I (simuud pa agama Catholic ampa giyulal sin mga Kastila as Don Fernando de Alimuddin I on April 29, 1750 at Paniqui, Pangasinan), in kapatut bilang Sultan automatic na-ig dain kaniya . Sabab in Sultan aun Qur'anic significance niya. Hatiniya, Muslim da subay in mahinang Sultan. Sabab sin na-ig na kan Alimuddin (also called Azimuddin, Agimuddin or Agbimuddin) in pag-Sultan, haupuun ta in kapatut mag-Sultan automatic isab limatun madtu pa "2nd Heir Apparent" pagiyanon by virtue of Islamic royal succession. In pag-Sultan di' na isab manjari idihil madtu ha mga panubu' sin Alimuddin sabab sin pag-murtad yadtu. Completely nalawa' ha line sin Alimuddin in kapatut mag-nakura' or mag-Sultan. Hatinia nahinang man Christian hi Alimuddin, nabugtu' na isab in kapatut mag-Sultan sin mga panubu' niya, katan sin panubu' sin Alimuddin I. Hatinia, tubtub na sadja kan Alimuddin in pag-Sultan yadtu. In other words, hisiyo'-siyo' in mag-Sultan ampa panubu' sin Alimuddin I, biya' sapantun mahinang way barakat in pagka-Sultan niya. Kulang dakuman iyanon ha bahasa anggalis "FAKE".

In "2nd Heir Apparent" amunain taymanghud hi Alimuddin, hi Datu Bantilan a.k.a Sultan Mu'izzuddin. Pagka hi Sultan Mu'izzuddin na in Sultan subay ha line niya na sadja in taga kapatut mag-Sultan way na dugaing. Kanda subay kitanio di' mainu-inu mayta' dain sin lugay yadtu di' natu' tuud makawah in hajat natu especially bang independence na sin Sug in pagbissarahan. Ha panali' sin kaibanan kanda dih natu makawa' in maksud natu' pasal in limingkud Sultan bukun amun rightful heir.

Ha kiyaingatan ko ha bihaun, in legitimate heir iban direct descendant (panubu') sin Sultan Mu'izzuddin amunahi Datu Ladjamura bin Datu Wasik Aranan Puyo. Hiynang atawa pini' siya Sultan sin mahluk ra'ayat Sug last year July 2010 if I'm not mistaken. Giyulal siya HRH PADUKA BATARA MAHASARI AL-SULTAN BANTILAN MUHAMMAD MU'IZZUDDIN II BIN DATU WASIK ARANAN PUYO. Subay siya in agaran natu' iban kilahun natu' Sultan of Sulu Darul Islam because ha Salsila Diraja siya in taga-kapatut mag-Nakura' sin Lupah Sug... Wa'llaho A'lam..
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sulu Independence!

Ajaib
Bang sawpama tuan Azbuz Zanab bihadtu in kahalan jimatu kan Fernando De Alimuddin bukun ka ha Islam amura manga sila nagdusa in makatanggung sin dusa, di' malapay in anak apu' katurunan nila? Pasawaha katuh ha tiranan sin Protokol system sin Sultanate of Sulu.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sulu Independence!

Tau Maas  Gandilan
In reply to this post by Al-azhary
Bang in kita niyu mag declare  Independent, sa dih  recognise un sin dunya (UN & ICJ),  waira kalagihan.  Biya mag ulak  pa hambuuk  bud,  in bud  masih-masih ra  ha tungud niya........in suwara ta hajja in ma ubus  sumilawak!

Bang in maksud  mag declare  Independent,  maka  ukat  dain ha Philippinas..........yan  agad aku.

Sa, biya  lapal  sin kamaasan,  in  Hak  Kasultanan  sin  Sug  hat  makawa  magbing, bang  ma anggkat ta niyu  in  Waris  Sabunnal  Kasultanan  sin Sug.  In  baita,  in  waris  sabunnal  ini  aun  alta  Pusaka  diya ra  niya,  as  Bukti  niya  waris  sabunnal,  amin  wai  diya ra  sin  mga  waris  dugaing.

Iban  lapal  sin  kamaasan,  in ngan  waris  ini  subay  muna  dain ha  huruf  "Aleeff",  bang  dugaing  dain  ha  huruf  "Aleeff",  in  hulah  masusah  ma kawah  magbing.  In aku  Tau  Maas  ini  hat  mamaita  lapal  sin  kamasan.

Wassalam.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sulu Independence!

Tau Maas  Gandilan
Biya  since  tahun 2009/2010  in bissara  pag  independent  sin hulah  yan.  Bihayaon  tahun 2015 na (*Labi  na 5  tahun).  Unu  na  in bissara  yan?  Aun  ka  kasungan  atawa  bissara  hat  bissara  mataud..........but  No  accurate  actions!   (Asal  mag  bissara  biya  ini,  masarap  iban  massanang!)...........subay  taga  accurate  actions  &  strategies.................ha  bihayaon  masa,  ampa  kakitaan  each  years  aun  progress  niya.

Ayaw  kita  mamih  Nakurah  amin  hat  maingat  ma missara.  Kalna  in  the  great  Leader's,  bukun  mataud  bissara,  sa  labi  mataud  in  actions (Hinag  niya).  

Agaran  natuh  in  Junjungan  Ra-SULU-lah  SAW,  siya  tau  kulang  mag  bissara...sa  labi  in  actions  iban pikilan  niya  in  hipa  panaw  niya.

Salam  Tausug,  ukab  kau  mata!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sulu Independence!

Rizal
In reply to this post by Tau Maas Gandilan
Maraih  bunnal  in  lapal  mu,  Tau Maas Gandilan.  In  mangannnal  waris  sabunnal  unu-unu  sin  kasultanan,  bukun  subay  dain  ha  salasilah  niya hajja,  sa  subay  aun  bukti  alta  pusaka  diya ra  niya. Bihayaon  in  mga  katan  claimant  sin  sulu  sultanate ,  unu  in  alta  pusaka  in  diya ra  nila?  Iban  unu  in  bukti  sin  alta  pusaka  nila  amin  ma hinang  bukti  mataima  atawa  ma recognise  sin  katan  dunya?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sulu Independence!

Dats
In reply to this post by Tau Maas Gandilan
Giyatusan tahun na in tausug na binsana in kabuhianan nila. Generation pa generation biya tatap natiksa. Kalna kasi lasa, mayah kita tumabang,  sa  na experience ku kandi.  In tausugs  masusah  pa tuntulun.  Minsan kiyolban mu na in nyawa mu kanila,  biya  waira  kagunahan.  In karayawan tatap  bausun  kangian.  In close bagay dumugsu  kaimu  dain ha ulihan mu.

Maraih  ini na in KARMA  pa tausug.  Manjari,  marayaw  pa  kita  niyu  katan  lumawag  kabuhianan  na  kandi-kandi.  In mga  ka nakuraan  dih  mayah  isunun.  Lillah  na  kita  kanila.  Asal  ha  mashyar,  in  mga  sila  nag  nakurah  ra  akan  asubuhun  sin  Allah  Swt.  sin  responsibility  nila  pa  mga  tau  nila.  Subay  sila  huminang  mataud  "Pahala"  ha  dunya  ini  untuk  pa mayad  nila  ha  akhirat  yadtu  pa  mga  katan  raayat  nila.  Bang  in  pahala  nila  hangkatiyu  hadja,  asal  sadiya  na  sila  numanam  sin  hukum  Nalka.

-Wassalam.